ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ

ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ-ਪਾਰਟਸ-ਵਿਦ-ਮੈਟ-ਕਲੀਅਰ-ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ1

ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ

ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ-ਪਾਰਟਸ-ਵਿਦ-ਮੈਟ-ਕਲੀਅਰ-ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ2

ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ

ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ-ਪਾਰਟਸ-ਵਿਦ-ਮੈਟ-ਕਲੀਅਰ-ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ3

ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ

ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ-ਪਾਰਟਸ-ਵਿਦ-ਮੈਟ-ਕਲੀਅਰ-ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ4

ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ

ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ-ਪਾਰਟਸ-ਵਿਦ-ਮੈਟ-ਕਲੀਅਰ-ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ5

ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ